TIIMI

Competence Cluster

Hankkessamme on mukana yliopistoja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja kaupunkeja. Yhdessä edistämme murrosta kohti kestäviä kaupunkeja

TUTKIMUSTIIMI

Yhteistyötä yliopistojen välillä

Helsingin yliopisto

Christopher Raymond
 • Kestävyystieteen professori ja Projektikoordinaattori

 • Kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Taloustieteen osasto, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma

Professori Raymond kehittää osallistavia menetelmiä luonnon monimuotoisten arvojen arviointiin, ja tutkii kuinka poikkialaiset hallinnon prosessit edesauttavat kestävää kaupunkimurrosta. Hän on Transformative Cities -hankkeen koordinaattori, Suomen Luontopaneelin jäsen ja Human-Nature Transformations -tutkimusryhmän johtaja.

Janina Käyhkö
 • Yliopistotutkija

 • Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma

Janina tutkii ilmastonmuutokseen sopeutumista keskittyen tällä hetkellä ilmastoriskeihin kaupungeissa ja sopeutumispolitiikan kehittämiseen. Hänen laajempiin tutkimusintresseihinsä kuuluvat kompleksiset päätöksentekoprosessit muuttuvissa sosio-ekologisissa järjestelmissä, uudenlaisten menetelmällisten lähestymistapojen kehittäminen, kuten hyötypelit, sekä vuoropuhelu tutkimuksen, päätöksenteon ja käytännön toimien rajapinnoilla.
Eveliina Dunkel
 • Väitöskirjatutkija

 • Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma

Eveliina on väitöskirjatutkija ja keskittyy työssään kaupunkisuunnittelun ja kansalaisyhteiskunnan monitahoiseen vuorovaikutukseen kaupunkien kestävyysmurroksissa. Hän pyrkii ymmärtämään paremmin, miten kaupunkeja suunnitellessa ja hallinnoidessa voitaisiin monipuolisemmin huomioida niiden käyttäjien ja tarkoitusten moninaisuus samalla, kun vastataan ilmastonmuutoksen ja muiden ekologisten haasteiden aiheuttamaan muutostarpeeseen. Eveliinan tausta on kestävyystieteessä (FM) ja ympäristötieteissä (LuK), keskittyen kaupunkitutkimukseen ja ympäristöpolitiikkaan. Tätä ennen hän työskenteli esitystaiteen ja tanssipedagogiikan (TaK) parissa, mistä juontaa hänen kiinnostuksensa yhteisöllisiin oppimisprosesseihin ja sosiaalisiin käytäntöihin. Hän on erityisen kiinnostunut niistä rajapinnoista, joilla luonnon ekosysteemit ja sosiokulttuuriset systeemit kohtaavat.

Anna Ahdekivi
 • Projektipäällikkö, maisteriopiskelija

 • Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma

Anna on globaalin kestävyyden maisteriopiskelija ja ympäristöekonomian kandidaatti Helsingin yliopistosta. Projektikoordinaattorina hän haluaa ymmärtää, miten kaupunkien kestävyysmurroksia ratkaistaan käytännössä ja miten ne voivat tukea ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

Aalto-yliopisto

Marketta Kyttä
 • Maankäytön suunnittelun professori

 • Rakennetun ympäristön laitos

Marketan tausta on ympäristöpsykologiassa ja osallistavassa suunnittelussa. Maketta on tutkijatiiminsä kanssa kehittänyt osallistavan paikkatiedon menetelmiä suunnittelukäytäntöön ja tutkimukseen jo kahden vuosikymmenen ajan. Hänen tiiminsä tutkimusteemoihin lukeutuvat muun muassa ihmisten ja planetaarisen terveyden edistäminen, ikä- ja lapsiystävälliset ympäristöt, sosiaalinen kestävyys sekä osallistava suunnittelu.

Tiina Rinne
 • Tutkijatohtori

 • Rakennetun ympäristön laitos

Tiinan tutkimus kohdistuu pääosin kaupunkisuunnitteluun ja terveyden edistämisen tematiikkaan. Tiina on tutkinut laajalti rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyskäyttäytymiseen sekä maankäytön- ja liikennesuunnittelun interventioiden roolia ihmisten ja planetaarisen terveyden edistämisessä. Tiina soveltaa tutkimuksessaan osallistavia paikkatietomenetelmiä sekä geoinformatiikkaa.

Valtteri Nurminen
 • Väitöskirjatutkija

 • Rakennetun ympäristön laitos

Valtteri toimii väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa. Valtteri keskittyy väitöskirjatyössään kaupunkien kestävyyskysymyksiin. Hän on myös tutkinut osallistavan paikkatiedon vaikuttavuutta suunnitteluprosesseissa, ja työskennellyt aiemmin liikennesuunnittelijana Espoon kaupungilla.

Turun yliopisto

Nora Fagerholm
 • Apulaisprofessori

 • Maantieteen ja geologian laitos

Noran tutkimus käsittelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä kestävää kehitystä. Hän pyrkii edistämään kestävyysmurrosta hyödyntämällä digitaalisen paikkatiedon ja osallistamisen menetelmiä.

Felix Hallikainen
 • Väitöskirjatutkija

 • Maantieteen ja geologian laitos

 Felix tutkii väitöskirjassaan osallistavia menetelmiä ja paikkatietoanalytiikkaa hyödyntäen kaupunkilaisten kestävän liikkumisen nykytilaa ja edellytyksiä. Taustaltaan Felix on maankäytön ja liikennesuunnittelun diplomi-insinööri. Hän on aiemmin työskennellyt data-analyytikkona ja tutkinut diplomityössään Helsingin seudun lasten ja nuorten arkiliikkumista.

Oulun yliopisto

Ossi Kotavaara
 • Research director

 • Kerttu Saalasti Institute

Ossi leads the multidisciplinary Regional Excellence (REx) research team, which uses geographic information and regional science to contribute to evidence-based knowledge of regional processes, structures and dynamics. The research aims to promote the vitality and resilience of regions as well as social, economic and environmental sustainability.

Marton Magyar
 • PhD Researcher

 • Kerttu Saalasti Institute

Marton is a PhD researcher with background in cartography and spatial analysis. He has worked as a GIS specialist in the field of BusinessGIS. His research interests include big data analysis, process scripting and web mapping.

Itä-Suomen yliopisto

Niko Soininen
 • Ympäristöoikeuden professori   

 • Oikeustieteiden laitos

Niko johtaa kestävyysoikeuteen keskittyvää tutkimusryhmää Itä-Suomen yliopistossa. Ryhmän tutkimus keskittyy oikeuden rooleihin kestävyysmurroksessa useissa konteksteissa, kuten vesien ja merten hyvän tilan saavuttamisessa ja kaupunkimurroksen edistämisessä. Yliopistomaailman ulkopuolella Niko on työskennellyt ulkopuolisena asiantuntijana lukuisissa ministeriöissä sekä Itämeren suojelukomissiossa ja Maailmanpankissa.

Francesco Venuti
 • Väitöskirjatutkija

 • Oikeustieteiden laitos

 Francesco työskentelee väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy kaupunkien luontopohjaisten ratkaisujen oikeudelliseen toteuttamiskelpoisuuteen. Erityisesti hänen väitöskirjatutkimuksensa keskittyy kaupunkien tulvasuojelua koskeviin luontopohjaisiin ratkaisuihin.

Aleksi Heinilä
 • Yliopistonlehtori

 • Oikeustieteiden laitos

Aleksi tutkii kaavoitus- ja rakentamisoikeutta erityisesti monitieteisissä konteksteissa, ja on kiinnostunut niin alueiden käyttöä koskevien kysymysten hallinnan menettelyllisistä (esimerkiksi osallisuus ja osallistuminen) että sisällöllisistä (kuten kestävyys) ulottuvuuksista. Hänellä on tutkimuksen ohella myös paljon kokemusta ympäristölainsäädännön käytännön täytäntöönpanosta ja soveltamisesta viranomaistoiminnassa.

ETH Zürich

Adrienne Grêt-Regamey
 • Professor of Planning of Landscape and Urban Systems

 • Dep. of Civil, Env. and Geomatic Eng.

Adrienne Grêt-​Regamey on ympäristötieteilijä ja maisemasuunnittelija. Hän on toiminut professorina ETH Züricihissä vuodesta 2008 saakka

The New School

Timon McPhearson
 • Associate professor

 • The New School

Timon McPhearson on urbaanin ekologian professori ja Urban Systems Labin johtaja The New School New Yorkissa.

VERKOSTOMME PARTNERIT

Hankkeemme aktiiviset yhteistyökumppanit

Espoon kaupunki on sitoutunut kaupunkien kestävyysmurroksen edistämiseen. Osana YK:n SDG Cities -alustaa Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) vuoteen 2025 mennessä. Tässä onnistuakseen kaupunki tekee yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa kehittääkseen ratkaisuja tulevaisuuden hiilineutraaleille urbaaneille elämäntyyleille. Päästöjä pienentääkseen, luontoa suojellakseen ja asukkaiden hyvinvointia parantaakseen Espoo työskentelee aiheiden kuten älykkäiden kaupunkien, kiertotalouden, energian ja liikkuvuuden parissa.

Helsingin kaupunki on yksi maailman johtavista kaupungeista urbaanin ilmastopolitiikan ja kestävyysmurroksen hallinnan osalta: sillä on edistyksellinen järjestelmä ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitteluun ja raportointiin sekä YK:n Agenda 2030 -raportointiin ja kunnianhimoinen strategia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Helsingin kaupunkistrategian keskiössä on pyrkimys olla maailman toimivin kaupunki. Helsingin kaupunkistrategia korostaa lisäksi digitalisaation merkitystä kestävälle kasvulle. Helsinki ja sen asiantuntemus kunnallishallinnosta ovat keskeisessä roolissa Transformative Cities -hankkeessa, ja kaupunki tarjoaa arvokkaan kohteen yhdelle hankkeen tapaustutkimuksista.

Oulun kaupungilla on tärkeä rooli Oulun alueen ilmastostrategiassa, joka tukee Suomen tavoitetta pyrkiä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Oulu korostaa digitalisaatiota, kestävää kasvua, sekä kestävyyttä maankäytön suunnittelussa. Se on yksi kaupunkipyöräilyn johtavista kaupungeista, erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla. Edistääkseen hiilineutraaliustavoitteita Oulu on sijoittanut kevyen liikenteen infrastruktuuriin, joka helpottaa pyöräilyä ja jalankulkuyhteyksiä. Helposti navigoitavat ja nopeat pyörätiet yhdistävät koko kaupunkialueen tehokkaasti. Oulun kaupungin kunnallishallinnon asiantuntemuksella on keskeinen rooli Transformative Cities -hankkeen tapaustutkimusten kannalta.

Lahden kaupunki kehitti ja pilotoi ensimmäisenä kaupunkina maailmassa yksilöllisen hiilidioksidipäästökaupan mallin, jonka tavoitteena on kannustaa ihmisiä valitsemaan kestävämpiä liikkuvuuden muotoja ja joka myös mahdollistaa liikkuvuuteen liittyvän datan keräämisen ja analysoinnin. Lahti toteuttaa aktiivisesti erilaisia hankkeita ja aloitteita, jotka edistävät kansalaisten kestävämpiä elämäntyylejä. Lisäksi kaupunki kehittää ja parantaa jatkuvasti kansalaisten osallistumisen ja osallistamisen menetelmiä. Nämä voivat suoraan hyödyttää Transformative Cities -tutkimuksen vaikuttavuutta auttamalla sitä kehittämään menetelmiä liikkuvuuden, kestävien elämäntyylien ja päätöksenteon tueksi.

KONE on maailman johtava hissi- ja liukuporrasteollisuuteen keskittyvä yritys. Se tuo yhteen fyysisen maailman – hissit ja liukuportaat – sekä älykkäät ja toisiinsa kytkeytyneet digitaaliset järjestelmät. Transformative Cities -yhteistyön tavoitteena on auttaa yritystä edistämään hiilineutraaliuteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä tavoitteitaan strategisesti merkittävällä tavalla. Nämä strategiat auttavat yritystä hallinnoimaan ilmastomuutokseen liittyviä riskejä ja tunnistamaan mahdollisuuksia erilaisille kokeiluille. Lisäksi yhteistyö tarjoaa KONEelle uutta dataa ja tietoa hankkeessa kehitettyjen työkalujen tehokkuudesta, sekä mahdollisuuden kehittää ratkaisuja kaupunkien ympäristö- ja digitaaliseen murrokseen yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden ja suomalaisten kaupunkien ja yritysten kanssa.

Telia Finland on yksi Pohjois-Euroopan johtavista mobiilidatan tarjoajista. Urbaanin ilmastopolitiikan ja kestävyysmurroksen hallinnan tukeminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelu ja hiilineutraaliusstrategiat ovat yritykselle tärkeitä.Telia osallistuu Transformative Cities -hankkeeseen tarjoamalla räätälöityä dataa tutkimuskäyttöön, osallistumalla hankkeen yhteiskehittämistyöpajoihin sekä tarjoamalla mobiilidata-asiantuntemustaan hankkeen tapaustutkimuksille.

YIT on tärkeä hankekehittäjä ja rakennusyhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa sekä Baltian, Keski- ja Itä-Euroopan maissa. YIT:n toiminta kattaa useita hankkeita, jotka pyrkivät parantamaan kaupunkien kestävyyttä ja houkuttelevuutta Suomessa. Näihin lukeutuvat Helsingissä Raide-Jokeri-pikaraitiolinja ja Tripla-kauppakeskus, Keilaniemen alueen kehitysprojekti Espoossa sekä Asemakeskuksen alueen kehitys Tampereella.

Sova3D kehittää web-pohjaista 3D-julkaisualustaa rakennuttamis- ja geoaloille. Se on julkaissut kaupunkien ja rakennetun ympäristön 3D-malleja kuntien, rakennusyhtiïden ja kiinteistösijoittajien kanssa. Sova3D voitti 3D Publishing Solution of the Year -palkinnon Finland Prestige Awards -kilpailussa vuonna 2020-2021. Yrityksen asiantuntemus geospatiaalisten datalähteiden yhdistämisestä on johtanut suurten kaupunkien ja rakennuttamisen mallinnukseen tarkoitetun uraauurtavan 3D-verkkoteknologian kehittämiseen . Tästä osaamisesta on suurta hyötyä Transformative Cities -hankkeelle.

Sitran työ koostuu tutkimuksesta, piloteista, tapahtumista ja koulutuksista, jotka ovat kaikki kytköksissä säätiön kolmeen strategiseen toiminta-alueeseen. Nämä alueet liittyvät tulevaisuuden Suomen tärkeimpiin kestävän hyvinvoinnin haasteisiin. Transformative Cities -hankkeen tavoitteet ovat erittäin olennaisia Sitran kannalta, erityisesti liittyen kansalaisten kestäviin elämäntyyleihin sekä ilmaston ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseen. Sitra täydentää hankkeen Competence Cluster -yhteenliittymää tarjoamalla maailmanluokan asiantuntemustaan tieteellisen tiedon muuttamisesta kansallisen, alueellisen ja kunnallisen poliittisen päätöksenteon kannalta olennaisiksi näkemyksiksi.

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, jonka tarkoitus on rakentaa turvallista, sujuvaa ja kestävää tulevaisuutta. ITS Finland täydentää Transformative Cities -hankkeen Competence Cluster -yhteenliittymää tarjoamalla hankkeen kumppaneille pääsyn verkostoon, johon kuuluu valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten edustajia. Verkoston kumppanit kehittävät digimurrosta edistäviä työkaluja, jotka tukevat sujuvaa ja kestävää liikkuvuutta. ITS Finland järjestää tapahtumia, jotka liittyvät hankkeen aiheisiin ja tarjoavat sidosryhmille mahdollisuuden hahmottaa ja kehittää älykästä liikennettä uudella tavalla digitalisaation, automaation ja kestävien investointien kautta.

Mapita tarjoaa osallistaviin paikkatietomenetelmiin perustuvia ratkaisuja. Maptionnaire Community Engagement Platform -alusta kuroo umpeen kuilun kaupungin ja sen asukkaiden välillä. Sen ytimessä ovat karttapohjaiset työkalut, joiden avulla voi suunnitella kyselyitä, kerätä dataa ja välittää tietoa. Maptionnaire on maailman johtava osallistavan paikkatiedon tietojärjestelmä (Public Participation Geographic Information System, PPGIS), jota on käytetty 40 maassa yli 10 000 hankkeessa. Mapitan asiantuntemus on erittäin hyödyllistä Transformative Cities -hankkeelle, erityisesti liittyen siihen, kuinka aktiivisen kartoittamisen avulla tuotettu tieto edistää kaupunkien hiilineutraalia ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa tulevaisuutta.

HSY on Suomen johtava kaupunkiympäristöorganisaatio, joka tarjoaa kunnallisia vesi- ja jätehuollon palveluita ja Helsingin metropolialueeseen ja ympäristöön liittyvää tietoa. HSY on kaupunkiympäristöön ja kestävyysmurrokseen liittyvän digitaalisen spatiaalisen datan tuottamisen ja hyödyntämisen asiantuntija.

TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA

Hankkeemme strategiset tukijat

 • Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto

 • Samira Ramezani, Groningenin yliopisto

 • Stephan Barthel, Gävlen yliopisto
 • Age Poom, Tarton yliopisto

 • Arto Pesola, Active Life Lab

 • Jasper Schipperijn, Etelä-Tanskan yliopisto
 • Pat Reed, Participatory Mapping Institute
 • Timo von Wirth, Frankfurt UAS