HANKE

Uusi tapa määritellä kaupungit

Hahmotamme uusia tapoja suunnitella ja hallinnoida kaupunkeja niin, että ne edesauttavat hiilineutraaliuden saavuttamista, luonnon monimuotoisuuden vaalimista sekä kestäviä elämäntapoja vuoteen 2030 mennessä.

KAUPUNKIELÄMÄN TULEVAISUUS

Uutta paradigmaa rakentamassa

Pyrimme tukemaan kestäviä ja ympäristöä kunnioittavia elämäntapoja edistämällä kestävää liikkumista, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä inhimillistä hyvinvointia.

Tutkimme ihmisten elintapoja aktiivisen kartoittamisen työkalujen, kuten osallistuvan paikkatiedon ja hyötypelien avulla. Hyödynnämme näitä yhdessä passiivisen kartoittamisen tekniikoiden, kuten ihmisten liikkumisesta kerättävän massadatan kanssa.

Tavoitteemme on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Pyrimme soveltamaan menetelmiä ja työkaluja niin, että ne auttavat Suomen kaupunkialueita hiilineutraalisuuden saavuttamisessa, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä kestävien elämäntapojen tukemisessa vuoteen 2030 mennessä.

Kestävyysmurroksen kompassi

Kohti ympäristöystävällisempiä ja terveellisempiä elämäntapoja

Kaupunkien tasolla tapahtuvat teot ovat olennaisia globaalien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Transformative Cities -hankkeessa pyrimme ymmärtämään kaupunkilaisten ja kaupunkitilojen välistä suhdetta sekä tukemaan kaupunkien kestävyysmurrokseen liittyvää päätöksentekoa.

Kestävyysmurroksen kolme ulottuvuutta

Sovellamme kaupunkien kestävyyttä tukevia menetelmiä eri tasoilla.

Parhaiden toimien tunnistaminen

Hankkeemme työkalut ja menetelmät auttavat päättäjiä löytämään tehokkaimmat keinot kestävyysmurroksen edistämiseksi.

Kohti parempia käytäntöjä

Hankkeen tavoitteena on edistää elämäntapoja, jotka vaikuttavat positiivisesti kestävyysmurroksen keskeisiin osa-alueisiin.

TYÖSUUNNITELMA

Tiekartta kohti tavoitteita

Kuusi työpakettia (work packages, WPs) määrittelevät askeleemme kohti hankkeen tavoitteita.
WP1
Passiivinen kartoittaminen

Siitä huolimatta, että kestävän ja aktiivisen liikkumisen saralla on saavutettu tärkeitä edistysaskeleita, työkaluja tiettyjen liikkumisen muotojen, kuten kimppakyytien, sähköpotkulautojen ja kaupunkipyörien arvioimiseen ei juuri ole. Ensimmäisessä työpaketissa kehitämme verkostoanalyysin viitekehyksen urbaanin liikkumisen, sen väliaikaisten muutosten sekä ihmisten suosimien reittien ja paikkojen seuraamiseen. Tässä onnistuaksemme hyödynnämme osallistujien passiivisesti tuottamia digitaalisia paikkatietoaineistoja, kuten matkapuhelinseurantaa sekä ihmisten liikkuvuudesta saatavaa dataa.

WP2
Aktiivinen kartoittaminen

Erilaisiin arkiliikkumisen ja laajempien elämäntapojen mallintamiseen ja monitorointiin on tällä hetkellä olemassa vain vähän osallistavan paikkatiedon menetelmiä. Tässä työpaketissa kehitämme näitä menetelmiä tunnistaaksemme tapaustutkimuskaupunkien asukkaiden erilaisia elämäntapaprofiileja. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää laajasti kaupunkisuunnittelussa, esimerkiksi suunnittelemalla eri asukasryhmille kohdistuvia palveluja ja rakennetun ympäristön interventioita.

WP3
Kaupunkisuunnittelu

Tässä työpaketissa käsittelemme sitä, miten osallisten aktiivisesti ja passiivisesti tuottamaa digitaalista paikkatietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi kehitämme tietoon pohjautuvia kaupunki-interventioita, ja seuraamme niiden vaikutuksia kaupungeissa tapahtuvan kestävyysmurroksen tukemiseksi. Pyrimme kehittämään menetelmiä interventioiden spatio-temporaaliseen monitorointiin yhdistämällä osallistavaa paikkatietoa perinteisiin paikkatietoaineistoihin.

WP4
Lainsäädäntö

Vaikka oikeusjärjestelmällä ja oikeudellisella sääntelyllä on keskeinen rooli kaupunkimurroksessa, syvempi ymmärrys oikeuden rooleista murroksessa puuttuu. Neljännessä työpaketissa tartumme tähän haasteeseen. Teemme lainopillista analyysia aluiden käytön suunnittelua, liikkuvuutta sekä tulvariskien hallintaa koskevasta sääntelystä EU:ssa ja Suomessa. Lisäksi haastattelemme kaupunkien virkamiehiä ja suunnittelijoita ymmärtääksemme, kuinka nämä oikeudelliset vaatimukset on toteutettu käytännössä. Tavoittemme on tuoda oikeudellinen näkökulma osaksi kestävän kaupunkimurroksen, kaupunkiliikkumisen sekä luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseen liittyvää päätöksentekoa.

WP5
Vaihtoehtojen tutkiminen

Hyötypelit voivat auttaa kaupunkimurroksen edistämisessä, mutta niiden tuottamien ratkaisujen käytettävyys ja hyödyllisyys päätöksenteossa on usein rajallinen. Tässä työpaketissa edistämme pelillistämisen käytettävyyttä yhdistämällä osallisten passiivisesti ja aktiivisesti tuottamia aineistoja peliympäristöön, ja sovellamme menetelmää muun muassa arvioidaksemme siirtymää kestäviin elämäntapoihin. Teemme kyselyn kohdekaupunkien asukkaille ja järjestämme kohderyhmähaastatteluita kaupunkisuunnittelijoille ja yrityksille yhteiskehittääksemme päätöksenteon säännöt hyötypelille. Pelissä operationalisoidaan näin kerättyä tietoa siitä, mistä on luovuttava kestävän kaupunkimurroksen siirtymässä.

WPX
Hankkeen toiminnan koordinointi

Tässä työpaketissa keskitymme tutkimusaktiviteettien ja sidosryhmien osallistumisen koordinointiin tapaustutkimuskaupungeissamme. Tämä työpaketti tukee myös hankkeen sisäistä viestintää, tutkimusliikkuvuutta ja -koulutuksia, sekä suunnittelee hankkeen vuosittaiset tapaamiset.

Tutustu tapaustutkimuksiimme